( * Tên phải có độ dài từ 5 chữ cái trở lên .. )

( * Số điện thoại có 9 đến 11 chữ số )